VRCHNÍ SESTRA

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: VRCHNÍ SESTRA pro dětskou část Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Požadavky: SZŠ ,VZŠ nebo VŠ, specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní péče v pediatrii, min. 6 let praxe v oboru, organizační, komunikační a řídící schopnosti, dobrá uživatelská znalost PC (MS Office, UNIS)

K přihlášce doložit: životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů

Přihlášky zašlete v obálce s označením „Výběrové řízení“ do 29. 11. 2019 na sekretariát personální náměstkyně FN Motol.