ZDRAVOTNICKÝ ZÁSTUPCE

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: ZDRAVOTNICKÝ ZÁSTUPCE přednosty pro Novorozenecké oddělení Gynekologickoporodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Požadavky: LF, specializovaná způsobilost v oboru neonatologie, min. 10 let praxe v oboru, organizační a řídící schopnosti, aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka, dobrá uživatelská znalost Pc (MS Office, UNIS), orientace v ekonomice zdravotnictví.

K přihlášce doložit: životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, doklad o členství v ČLK, doklad o zdravotní způsobilosti a dvě reference od odborných ručitelů.

Přihlášky zašlete v obálce s označením „Výběrové řízení“ do 29.11.2019 na sekretariát personální náměstkyně FN Motol.