Nintedanib – průlomové léčivo v indikaci chronických progredujících fibrotizujících intersticiálních plicních procesů

Společnost Boehringer Ingelheim oznámila10. října 2019, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) udělil přípravku Ofev (nintedanib) status průlomového léčiva. Základem pro jeho udělení jsou výsledky studie INBUILD fáze III. FDA v současnosti rozhoduje o registraci přípravku k léčbě pacientů s progredujícími fibrotizujícími intersticiálními plicními procesy (PF-IPP). Žádosti o registraci jsou podány i u dalších orgánů státní správy včetně Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Intersticiální plicní procesy (IPP) představují široké spektrum více než 200 onemocnění s možným rizikem rozvoje plicní fibrózy – nevratného zjizvení plicní tkáně s nežádoucím účinkem na plicní funkce. U některých pacientů s IPP může dojít k rozvoji progredujícího intersticiálního procesu s následnou plicní fibrózou, která vede k poklesu plicních funkcí, zhoršení kvality života a předčasné smrti podobně jako v případě idiopatické plicní fibrózy (IPF), nejčastější formy idiopatických plicních pneumonií. Průběh onemocnění a příznaky jsou u progredujících fibrotizujících IPP podobné bez ohledu na základní onemocnění. Do studie byli zahrnuti pacienti s chronickou hypersenzitivní pneumonitidou, autoimunitní IPP, jako je revmatoidní artritida s IPP, systémovou sklerodermií s IPP (SSc-ILD), smíšeným onemocněním pojivové tkáně s IPP, sarkoidózou a idiopatickými formami intersticiální pneumonie, tj. nespecifickou intersticiální pneumonií a neklasifikovatelnou idiopatickou intersticiální pneumonií.

Studie INBUILD

Studie INBUILD fáze III  je prvním klinickým hodnocením PF-IPP, které splnilo primární cíl a prokázalo, že nintedanib zpomaluje míru progrese IPP u pacientů se širokým spektrem PF-IPP kromě IPF. Výsledky byly nedávno prezentovány na mezinárodním kongresu European Respiratory Society (ERS) v Madridu a zveřejněny v New England Journal of Medicine.

Studie spojila pacienty do skupiny podle klinického projevu onemocnění, nikoli podle primární klinické diagnózy. Jednalo se o randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované hodnocení s paralelními skupinami prováděné ve 153 centrech v 15 zemích, které posuzovalo účinnost, bezpečnost a snášenlivost nintedanibu (150 mg dvakrát denně) během 52 týdnů u pacientů s PF-IPP.

Nintedanib ve studii zpomalil pokles plicních funkcí o 57 % (95% CI 65,4–148,5; p < 0,001) v celé sledované populaci měřený pomocí roční míry poklesu usilovné vitální kapacity (FVC) během 52 týdnů u pacientů s PF-IPP. Nejčastějším nežádoucím účinkem byl průjem hlášený u 66,9 % pacientů léčených nintedanibem a u 23,9 % pacientů užívajících placebo. Bezpečnostní profil odpovídal profilu zjištěnému v předešlých studiích s nintedanibem.

Léčivý přípravek

Ofev byl již schválen v USA a ve více než 70 zemích včetně České republiky k léčbě pacientů s IPF. V září 2019 byl tento léčivý přípravek registrován v USA jako první a jediný, který zpomaluje míru poklesu plicních funkcí u pacientů se systémovou sklerodermií s IPP. Další státy na celém světě posuzují žádosti o registraci. Nintedanib v současnosti nemá v České republice schválenou indikaci pro léčbu progredujících fibrotizujících intersticiálních plicních procesů. Jakékoli takovéto použití by bylo považováno za „off-label“.

red