Bezpečnostní prověrky, problém náměstků ministra Vojtěcha

Nejbližší spolupracovníci ministra zdravotnictví Roman Prymula a Alena Šteflová stále nemají bezpečnostní prověrku. Bez ní nebudou moci od března pokračovat ve funkci náměstků ministra. Zdravotnický rezort o problému zarytě mlčí. Náměstku Prymulovi může získání prověrky komplikovat dřívější kauza spojená s firmou Biovomed s.r.o. Ta už ho v minulosti stála místo ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si na důvěru potrpí, kvůli její ztrátě už odvolal několik vysoce postavených manažerů českého zdravotnictví. Klade také velký důraz na transparentnost, i proto požaduje bezpečnostní prověrku u ředitelů přímo řízených nemocnic ministerstva zdravotnictví. Stejnou laťku pro maximální transparentnost úřad pod jeho vedením nastavil i svým náměstkům.

Redakce Ze zdravotnictví se proto snažila zjistit, jaký bude postup v případě, že náměstci Prymula a Šteflová požadovanou prověrku nezískají v řádném termínu. Odpovědí úřadu i obou náměstků je však zaryté mlčení. Zatím se možná jedná o předčasné otázky. S podivem však je, že ministr kladoucí takový důraz na transparentnost a důvěru, považuje za přijatelnou situaci, kdy funkci náměstka pro zdravotní péči zastává právě profesor Prymula.

„Zjištění, že porušoval zákon zamlčováním informací o střetu zájmů a pravdivě neinformoval o svých rozsáhlých soukromých aktivitách, považuji za natolik závažné, že jeho setrvání na místě ředitele veřejné fakultní nemocnice je nadále neudržitelné,“ uvedl k odvolání profesora Prymuly z funkce ředitele královehradecké fakultní nemocnice tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Připomeňme, že hlavním důvodem odvolání ředitele Prymuly byla skutečnost, že v pozici ředitele veřejné fakultní nemocnice inkasoval desítky milionů korun od společnosti Biovomed s. r. o., kterou vlastnila jeho dcera. „Vzhledem k tomu, že jako ředitel nemocnice rozhodoval o nákupech farmaceutických a zdravotnických prostředků, jejichž dodavatelé zároveň spolupracovali s jeho soukromou společností Biovomed s. r. o., došlo k flagrantnímu střetu zájmů,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví v prohlášení.

Prymulův příběh spojený s kauzou Biovomed poměrně detailně zmapovala v roce 2016 média. Ve zkratce, profesor Roman Prymula byl ve stejné době ředitelem fakultní nemocnice, šéfem České vakcinologické společnosti, a působil ve firmě své dcery Biovomed s.r.o. Ta inkasovala od farmaceutických firem ročně mnohamilionové částky za klinické studie hodnotící účinnost a bezpečnost vakcín. Podle obchodního rejstříku byl Prymula od 12. listopadu 2013 do 20. června 2016 ve firmě své dcery prokurou s plnou rozhodovací pravomocí, navíc v té době jeho dcera studovala v USA.

„Společnost Biovomed měla uzavřené smlouvy se třemi farmaceutickými firmami, které zadávají klinický výzkum v oblasti vakcín. Dvě z nich jsou natolik specifické, že s nimi nemocnice ani obchodovat nemůže. Pouze jediná obchodovala i s nemocnicí, ale v naprosto směšném objemu 48 tisíc korun,“ bránil se tehdy na portálu iDnes.cz Prymula. Jenže, jak se později ukázalo, podle interních dokumentů nemocnice, které získaly seznam zprávy, přesáhly hodnoty obchodu jednu miliardu korun.

Prymula se po ukončení Němečkova ministerského angažmá stal náměstkem nového ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Ministr Vojtěch jej tedy „zdědil“, o jeho problémech však věděl. „Pan ministr daný materiál doposud neviděl, nicméně požádá pana náměstka o vysvětlení,“ uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová v reakci na zjištění o miliardovém byznysu.

Trampoty profesora Prymuly

Jak moc byl náměstek Prymula při vysvětlování přesvědčivý nevíme. Zato víme, že aktuální problém Prymuly vznikl v březnu loňského roku přímo na ministerstvu zdravotnictví vedeném ministrem Vojtěchem. Tehdy totiž služební předpis Státního tajemníka na ministerstvu stanovil povinnost splnit bezpečnostní způsobilost do 12 měsíců ode dne jeho vydání.

„Náměstek ministra vnitra pro státní službu (poznámka redakce: šéf všech státních tajemníků a úředníků), nijak metodicky neurčuje, zda a případně v jakém stupni utajení mají být pro služební místa náměstků jednotlivých ministerstev stanoveny požadavky způsobilosti mít přístup k utajovaným informacím,“ vysvětlil redakci mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška a dodal. „Požadavek způsobilosti stanoví podle zákona o státní službě v ministerstvech státní tajemník, a to služebním předpisem.“

„Tento služební předpis je však vydáván na základě schváleného přehledu míst nebo funkcí, u nichž je vyžadován přístup k utajované informaci, který schvaluje bezpečnostní ředitel daného ministerstva,“ vysvětluje mluvčí.

Nesplnit stanovený požadavek na bezpečnostní prověrku je z pohledu státní služby nemyslitelné, výjimky jsou jen dočasné. „Jedná se o situace, kdy z důvodu personální změny na příslušném služebním místě nebo z důvodu nově stanoveného požadavku daná osoba tento požadavek dočasně nesplňuje, protože požádala Národní bezpečnostní úřad o vydání osvědčení fyzické osoby, ale daná žádost nebyla ještě vyřízena,“ dodává mluvčí Krátoška.

Jaký je stav prověrky náměstka Prymuly není stále zřejmé, Prymula drží bobříka mlčení. Sdílnější není ani Národní bezpečnostní úřad, tomu to však ukládá zákon. „Národní bezpečnostní úřad není oprávněn, a tedy ani nemůže, sdělovat informace o bezpečnostním řízení konkrétní osoby jiné osobě než účastníkovi bezpečnostního řízení, kterým je žadatel o vydání osvědčení,“ uvedl mluvčí Národního bezpečnostního úřadu Jaromír Kadlec.

Informace o výsledku prověrky však nakonec bude mít Prymula i ministerstvo, existují totiž výjimky. „Výjimkou je zaměstnavatel a kontrolní orgán Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,“ dodal mluvčí.

Podle informací NBÚ, pokud po provedení bezpečnostního řízení dospěje úřad k jinému závěru, než je vydání požadovaného osvědčení fyzické osoby, vydá v písemné podobě rozhodnutí o nevydání osvědčení, které obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení prověřované osoby, které této osobě doručí.

Obecně pak v roce 2018 NBÚ vydal 10 rozhodnutí o nevydání osvědčení fyzické osoby a 26 rozhodnutí o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby. Nejčastěji bylo shledáno bezpečnostní riziko v chování, které má vliv na důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost a může ovlivnit schopnost utajovat informace. Převládalo jednání spočívající v opakovaném neplnění povinností dlužníka. Dále se jednalo o různé podoby podvodných jednání a o jiné majetkové delikty spáchané i v souvislosti s výkonem pracovních nebo služebních povinností. 

„Nárůst počtu shledaných bezpečnostních rizik byl zaznamenán u jednání spočívajícího ve formálním působení v orgánech obchodních korporací nebo ve formálním postavení vlastníka majetku, které sloužilo k zakrytí působení nebo podílu jiných osob, tzv. bílí koně,“ uzavřel mluvčí.

Dodatečné vyjádření ministerstva zdravotnictví

Bezpečnostní prověrka NBÚ není ukončena u pana náměstka prof. Prymuly a paní náměstkyně MUDr. Šteflové. V obou případech bezpečnostní řízení nadále probíhá.

Služebním předpisem č. 14/2019 ze dne 14. 3. 2019 byla stanovena povinnost splnit bezpečnostní způsobilost do 12 měsíců ode dne jeho vydání. Toto je nejzazší termín po kterém by již nebylo možné danou pozici bez bezpečnostní způsobilosti vykonávat. V tuto chvíli by bylo předčasné předjímat jakékoliv závěry o výsledku těchto řízení.

Státní zaměstnanec vykonávající státní službu na služebním místě, u něhož je stanovena způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi, který nesplňuje stanovenou způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi ve stupni utajení je povinen předložit bezpečnostnímu řediteli v Ministerstvu zdravotnictví doklad o získání způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi bez zbytečného odkladu po jejím získání, nejpozději však do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti služebního předpisu, který způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi na dané místi stanovil. Pokud státní zaměstnanec v dané lhůtě i přes vyzvání doklad nedoloží, bude převeden na jiné služební místo.

Co se týče Vaší otázky na paní náměstkyni Šteflovou a pana náměstka Prymulu. Jak paní náměstkyně tak pan náměstek Bezpečnostnímu úřadu předložili veškeré dokumenty. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní řízení nadále probíhá, nemohou se ani jeden z nich k němu v tuto chvíli vyjádřit, jakékoliv vyjádření by bylo předčasné. Doporučujeme Vám v tomto směru obrátit se na NBÚ. MZ věří, že oba dva náměstci obdrží od NBÚ kladné stanovisko do stanoveného březnového termínu.

Ing. Gabriela ŠTĚPANYOVÁ