Péči o adenomy zajistí nové Centrum excelence

Zdroj: archiv Ústřední vojenské nemocnice

Pro léčbu poměrně častých mozkových nádorů se spojila dvě klinická pracoviště 1. lékařské fakulty – Neurochirurgická a neuroonkologická klinika v Ústřední vojenské nemocnici a III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu ve Všeobecné fakultní nemocnici. Společné centrum umožní, aby na multidisciplinární péči o pacienty s adenomy hypofýzy spolupracovali zkušení specialisté.

„Centrum excelence pro léčbu nádorů hypofýzy vzniklo po dlouhodobém úsilí v dubnu letošního roku. Jsme nadšeni, že se 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spojila s Ústřední vojenskou nemocnicí – Fakultní vojenskou nemocnicí Praha a s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze ve společné snaze podpořit další rozvoj péče o vzácné nemoci, v tomto případě o adenomy hypofýzy. V České republice se nyní provádí ročně cca 300 operací tohoto onemocnění na 11 pracovištích, přičemž přes 40 procent těchto výkonů se uskutečňuje na naší klinice. Centralizaci podporují jak endokrinologové pečující o pacienty s adenomy hypofýzy, tak samotní pacienti a pacientské organizace,“ přibližuje přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN prof. David Netuka.

K přesnému určení diagnózy je nezbytné vyšetření endokrinologickým pracovištěm. Proto je nedílnou součástí nového centra III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN. „Klinika se od svého založení v roce 1945 věnuje endokrinologii v celé šíři a je největší endokrinologicky zaměřenou klinikou v České republice. Zejména neuroendokrinologie patří mezi její tradiční a hlavní specializace a je v této oblasti předním pracovištěm v Evropě a na světě. Kromě toho je schopna zajistit komplexní interní a mezioborovou péči o nejkomplikovanější pacienty. Obdobně je Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN největším pracovištěm věnujícím se mnoho desítek let chirurgii oblasti hypofýzy a operují zde nejvíce adenomů hypofýzy v ČR s výsledky na nejvyšší světové úrovni. Je proto logické, že právě tato dvě pracoviště jsou základními stavebními kameny nově konstituovaného Centra excelence pro léčbu nádorů hypofýzy 1. LF UK,“ vysvětluje přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN prof. Michal Kršek.

Výuka medicíny pro otevřené hlavy

„Posláním Centra excelence pro léčbu nádorů hypofýzy je vedle poskytování komplexní péče také organizace vzdělávacích kurzů a seminářů, včetně konzultací léčby v rámci odborných konzultačních seminářů. Centrum a jeho odborníci se zároveň stávají zárukou vysoce kvalitní vysokoškolské medicínské výuky, která nabízí našim studentům nahlédnout pod ruce lékařům během velmi složité operativy mozku,“ pochvaluje si děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka.

„Pravidelné setkávání týmu specialistů věnujících se pacientům s komplikovanými diagnózami na indikačních a vzdělávacích seminářích jsou dnes již standardem v řadě oborů. Jsme proto rádi, že se nám založením centra pro nádory hypofýzy podařilo tuto spolupráci formálně ustanovit. Cílem centra je kromě zlepšování péče o pacienty s onemocněními hypofýzy i působení v oblasti postgraduálního vzdělávání. Jak mi jednou řekl profesor Trainer, moderní špičková zdravotní péče nemůže být postavena na jednotlivcích požívajících až božskou úctu, ale na sehraném týmu,“ dodává MUDr. Mikuláš Kosák z Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, která je jedním ze spolupracujících pracovišť.

Významný benefit

Pro optimální léčbu je zásadní multioborová spolupráce, proto Centrum dále spolupracuje například s Radiodiagnostickou klinikou 1. LF UK a VFN, Radiodiagnostickým oddělením ÚVN, očními klinikami ÚVN i VFN, Ústavem radiační terapie ÚVN, Oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce a dalšími specializovanými pracovišti. Samozřejmostí je obousměrná spolupráce s ošetřujícími endokrinology, neurology, očními lékaři a všemi dalšími, kteří se starají o pacienty se selárními lézemi.

O významu nového centra svědčí také vysoká úroveň mezinárodní spolupráce. V souvislosti se vznikem centra se do Ústřední vojenské nemocnice sjeli mimořádní hosté. Na semináři se sešli prof. John Kopchick z univerzity v americkém Ohiu, objevitel pegvisomantu, nejúčinnějšího léku na akromegalii, celosvětově uznávaný odborník na onemocnění hypofýzy prof. Peter Trainer z univerzity v Manchesteru, který se ve své přednášce věnoval nově vyvíjeným lékům na Cushingovu nemoc a akromegalii. Přednášel také přední evropský odborník na radiochirurgii nádorů centrálního nervového systému prof. Alexander Muacevic z Evropského radiochirurgického centra v Mnichově. Doc. Roman Liščák z Nemocnice na Homolce se věnoval tématu radiochirurgie a adenomy hypofýzy. Přednáškový blok završil přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN prof. David Netuka prezentací tématu centrové péče a novinek v neurochirurgické péči o pacienty s adenomy hypofýzy.

„Věřím, že Centrum přispěje k dalšímu zvyšování kvality péče o pacienty s tumory hypofýzy a bude patřit k předním, prestižním světovým pracovištím jak po stránce léčebně-preventivní, tak po stránce vědecké. Osobně se velmi těším na rozvíjení multidisciplinární spolupráce a přeji centru hodně úspěchů do dalších let,“ uzavírá prof. Kršek.